Kiểm định hệ thống chống sét

Kiểm tra chỉ số điện trở hệ thống chống sét

kiểm tra hệ thống chống sét đầu mùa mưa để đảm bảo chỉ số điện trở tiếp đất nằm tròng giới hạn cho phép theo TCVN hiện hành.

0937173232

ZALO